21/11/2022

Kiên Giang đầu tư tu bổ, tôn tạo Di tích Nhà tù Phú Quốc

Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Phú Quốc, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thuộc nhóm B, có tổng mức đầu tư 50.000 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, sẽ tu bổ phân khu giam B2; tu bổ, tôn tạo điểm Di tích khu tượng đài Đồi Sim, Di tích điểm Nghĩa trang tù binh và điểm Di tích nhà thờ Kiến Văn.

Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Phú Quốc, là nơi ghi dấu tội ác của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nơi chứng kiến cuộc đấu tranh không mệt mỏi của quân và dân ta, phản ánh phẩm chất kiên cường, bất khuất của các cán bộ, chiến sĩ cách mạng, nhưng chưa được đầu tư, khai thác đúng tầm và giá trị để phục vụ cho việc ghi nhớ công lao của các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh tại Di tích, giáo dục truyền thống giữ nước của dân tộc, giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Việc đầu tư dự án nhằm khôi phục, tu bổ một số điểm di tích ghi dấu các sự kiện quan trọng, giữ gìn chứng tích lịch sử, là nơi trưng bày hiện vật liên quan đến Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Trại giam Phú Quốc. Qua đó, góp phần cho công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và trưng bày các hình ảnh, cùng các tài liệu có liên quan nhằm tôn vinh lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam…/.

(Nguồn: vpubnd.kiengiang.gov.vn)